Lưu Hầu luận – Tô Thức

Tôi chỉ là hạng đứng cách cửa ba trăm dặm, thế nên dịch vốn chỉ để mỗi ngày cải thiện tiếng Hán thêm một ít. Bản gốc lấy từ trang http://www.gushiwen.org/GuShiWen_007dcf6e39.aspx, phần chú giải và thích văn của trang này đã giúp cho tôi rất nhiều. Và cứ đúng tinh thần bài này thì xin được nhận mọi chỉ dạy m(_._)m

 

***

Ý nghĩa của mấy dòng dịch này, thì là vì tôi thích Lưu Hầu Trương Tử Phòng, và thích Đông Pha cư sĩ Tô Tử Chiêm ^_^v

 

Lưu Hầu luận

Tô Thức

.

Tự cổ, đã ai được gọi là hào kiệt, thì tiết tháo ắt phải hơn đời. Cứ tính người, thì luôn có những chuyện không thể nhẫn, kẻ thất phu thấy nhục, tuốt kiếm đứng dậy tranh hơn, vậy đâu đã đủ để tôn là “dõng”? Thiên hạ có những bậc đại dõng giả, gặp sự thình lình chẳng hoảng, phải chuyện đè ép chẳng giận. Hoài bão của họ to lớn lắm, mà chí của họ cao xa lắm. Continue reading